Facebook
РЦПППО - Кърджали
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

За нас

Със заповед на Министъра на образованието и науката на 13 септември 2006 г. в град Кърджали е разкрит Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.

 

През 2016 год. Ресурсният център, с влизане в сила на новия закон за ПУО, бе редуциран в РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ОБЛ. КЪРДЖАЛИ.

Коренно са променени и функциите на Регионален център: Тук се осъществява организационно и/или методическо подпомагане; дейности, свързани с квалификация на педагогическите специалисти и дейности, свързани с провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.