Facebook
РЦПППО - Кърджали
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

За учителите

От общообразоватeлното училище,  работещи с деца със СОП:
методическа помощ;

  • консултиране при планирането на необходимите ресурси и материално – техническата база;
  • консултиране при адаптирането на пространството в групата в детската градина или в класната стая в училището, за осигуряване на качествен образователно – възпитателен процес на интегрираните деца и ученици;

Допълнителни дейности:

  • Разработва дидактични материали за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със СОП и материали за популяризиране на приобщаващото образование;
  • Организира и участва в осъществяването на различни форми за повишаване на знанията и уменията на учители , работещи с деца и ученици със СОП;
  • Провеждането на изследвания и разработки по въпросите на обучението и възпитанието на децата и учениците със СОП;
  • Събира и анализира информацията, свързана с процеса на приобщаване на децата и учениците със СОП в областта ;
  • Регионалният център има и още една изключително важна функция – да информира както педагозите и родителите, така и обществото за принципите и целите на приобщаващото образование, за да могат децата със СОП да бъдат приети и да участват пълноценно в обществения живот .