Facebook
РЦПППО - Кърджали
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Дейности в Регионален център

Дейности
В областта на координирането регионалните центрове извършват следните дейности:

 1. осигуряват координиращи дейности във връзка с оценка на допълнителната подкрепа;
 2. осъществяват координация по изпълнението на плана за подкрепа на детето или ученика със специални образователни потребности;
 3. осигуряват специалисти в детски градини и училища, където няма възможност за формиране на екип за подкрепа за личностното развитие;
 4. осъществява връзка между родители и Центрове за специална образователна подкрепа и специални училища;
 5. развиват разнообразни форми на сътрудничество с институции, с физически и юридически лица с нестопанска цел за подпомагане процеса на приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности;
 6. участват в разработването в областна и общинска стратегия за приобщаващо образование;
 7. организират и провеждат регионални инициативи по въпросите на приобщаващото образование.

В областта на консултирането регионалните центрове извършват следните дейности:

 

 1. запознават родителите с принципите и философията на приобщаващото образование;
 2. консултират родителите за условията на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитиена деца и ученици със специални образователни потребности;
 3. консултират родители, учители и специалисти за усвояването на различни форми и техники на работа с деца и ученици със специални образователни потребности и използването на специализирана литература;
 4. консултират родителите и педагогическите специалисти за използването на различните видове терапии;
 5. съдействат за включването и участието на родителите и педагогическите специалисти в дискусии по въпросите на приобщаващото образование;
 6. консултират учениците със специални образователни потребности и техните родители за възможностите за професионално обучение и за професионална реализация;
 7. консултират родителите и педагогическите специалисти в областта за условията и реда за отлагане от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности.

В областта на квалификационната дейност регионалните центрове:

Изготвят програми за квалификация и провеждат различни квалификационни форми, провеждат квалификационна дейност на педагогическите специалисти, издават документ и присъждат квалификационни кредити.

В областта на методическата функция регионалните центрове осъществяват:

 1. провеждат краткосрочни модулни обучения на помощник- учителите;
 2. оказват методическа подкрепа на членовете на екипите за личностно развитие в детските градини и училищата, специалните педагози и други педагогически специалисти от специалните училища, центровете за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа на личностно развитие.

Какво означава допълнителната подкрепа за системата на образованието:

Допълнителната подкрепа надгражда досегашната практика на интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности, като включва и подкрепа за други специфични нужди на децата. Това поставя нови въпроси пред педагогиката у нас.
Смисълът на допълнителната подкрепа е да се осигури допълнителен и различен ресурс, а за децата, които не могат да отговорят на изискванията на учебната програма - начин за достойно преживяване за учене, научаване и участие в естествената им социална среда, съобразно техните оптимални възможности.

В ЗПУО допълнителната подкрепа е насочена към деца със специални образователни потребности, деца в риск, деца с дарби и таланти и деца с хронични заболявания.