Facebook
РЦПППО - Кърджали
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Проведени обучения по Плана за квалификация на РЦПППО - област Кърджали.

От 10.12.2021 год. до 13.12.2021 гад. се проведохо две обучения за педагогическите специалисти от РЦПППО - Кърджали.Едното обучение беше на тема "Приобщаващи стратегии за STEM преподаване", с лектор от НИОПП - г-жа Калина Христова - магистър по психология, второто обучение бе на тема "Развиване на емоционалната интелигентност в деца и ученици". Негов лектор беше доктор по психология Александър Кръстев, също лектор от НИОПП.И двете обучения преминаха в творческа атмосфера. Присъстваха всички педагогически специалисти на РЦ, оценявайки високата степен на полезност на разглежданите теми.